Ανακοινώσεις Σύλλογος Γονέων

«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

5ο  Γυμνάσιο Κατερίνης                                                                                               Σχολικό έτος 2017-18

 

Ενημέρωση προς τους γονείς

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε τα εξής:

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν τηλεφωνικά το σχολείο για τους λόγους απουσίας του/της μαθητή/τριας.  Αντιστοίχως, οι υπεύθυνοι τμημάτων ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή), όπως ορίζει το Άρθρο 29, και φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.  Για το λόγο αυτό, οι γονείς θα κληθούν να συμπληρώσουν τις σχετικές   υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας  κατά την ημέρα  επίδοσης  των ελέγχων προόδου (Δευτέρα 12/2/18, ώρες  12.00-13.30μμ)

Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).

Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής : α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από  γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας των δύο τετραμηνιαίων βαθμών είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28). Επισημαίνεται ότι την ημέρα λήξης των μαθημάτων ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απουσιών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Σε κάθε περίπτωση οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο υ ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

  1. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση ή  άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Η Διευθύντρια

Ελένη Σαμαρά

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.10645-ΓΔ4-22-1-2018 (Β 120)Υ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου